TECH SHEETS

 • Tech Sheets Botijo Blanco Garnacha Blanca 2018 Technical Sheet
 • Tech Sheets Botijo Rojo Garnacha 2018 Technical Sheet
 • Tech Sheets Botijo Rojo Garnacha VV 2015 Tech Sheet
 • Labels Botijo Blanco Garnacha Blanca Front Label
 • Labels Botijo Rojo Garnacha Front Label
 • Labels Botijo Rojo Garnacha VV Front Label
 • Bottle Shots Botijo Blanco Garnacha Blanca Bottle Shot
 • Bottle Shots Botijo Rojo Garnacha Bottle Shot
 • Bottle Shots Botijo Rojo Garnacha VV Bottle Shot
 • Point of Sale Botijo Rojo Garnacha 2018 Shelf Card
 • Reviews Botijo Rojo Reviews - Vinous April 2019
 • Reviews El Botijo Wine Advocate Reviews May 2020